Sam­ar­bete och kom­mu­ni­ka­tion

Sam­ar­bete och kom­mu­ni­ka­tion

När ett sam­ar­bete ska fun­gera effek­tivt kan sät­tet man kom­mu­ni­ce­rar på med andra per­so­ner vara en väl­digt avgö­rande fak­tor. För att klart och tyd­ligt för­medla och ta emot infor­ma­tion och sam­ti­digt mini­mera miss­för­stånd i ett sam­ar­bete finns det några rikt­lin­jer man kan för­söka för­hålla sig till. Effek­tivt sam­ar­bete mins­kar betyd­ligt ris­kerna för fel som hade kun­nat und­vi­kas.

Samarbete kommunikation

Inom fly­get sker all kom­mu­ni­ka­tion på ett sätt som gör att miss­tag med all­var­liga kon­se­kven­ser som följd kan und­vi­kas så långt det är möj­ligt. 

De rikt­lin­jer man för­hål­ler sig inom fly­get är:

  • Att man är tyd­lig t.ex. genom att man använ­der tyd­liga och enkla ord i sin kom­mu­ni­ka­tion
  • Att man är kort i sin kom­mu­ni­ka­tion och und­vi­ker långa utlägg­ningar 
  • Att man använ­der en struk­tur i sin kom­mu­ni­ka­tion, gärna känd sedan tidi­gare

Två exem­pel:

Säg all­tid tyd­ligt vad det är du vill ska hända här­näst. På detta sätt klar­gör du för din omgiv­ning vad som bör göras och ger sam­ti­digt en bild av vad du för­vän­tar dig och vad andra kan för­vänta sig ska hända.

Säg all­tid vad det är du tän­ker att göra. När ni är flera per­so­ner som ska sam­ar­beta är det väl­digt fru­stre­rande att plöts­ligt se att det hän­der en massa saker som man inte var för­be­redd på. Detta ska­par en osä­ker­het som så enkelt kan und­vi­kas genom tyd­lig kom­mu­ni­ka­tion.

Nu är det ju dock så att sam­ar­bete inte bara har för­de­lar utan kan även nack­de­lar. Ofta är det t.ex. otyd­ligt vem som har det yttersta ansva­ret när flera per­so­ner arbe­tar till­sammmans. Det är alltså oer­hört vik­tigt att göra klart vem som denna roll innan sam­ar­be­tet påbör­jas. Man kan ju som bekant inte ha delat ansvar.

Det är också så att om ni är flera i en grupp som ska sam­ar­beta bör ni vara upp­märk­samma på vilka beslut ni tar när det finns flera alter­na­tiv att välja på. Det visar sig näm­li­gen att per­so­ner i en grupp ibland fat­tar beslut som inne­bär större ris­ker än vad enskilda per­so­ner i grup­pen skulle ha tagit på egen hand. Ett gott råd kan där­för vara att välja det minst risk­fyllda alter­na­ti­vet när man som grupp tve­kar om hur en situ­a­tion ska lösas.

Det kan kanske kän­nas kons­tigt att kom­mu­ni­cera och sam­ar­beta på detta
”for­mella” sätt i det dag­liga arbe­tet, för­u­tom inom fly­get för­stås. Men tänk
till­baka på sam­ar­be­ten där du ingått. Hade någon av de even­tu­ella miss­tag ni gjorde kun­nat und­vi­kas om ni hade varit tyd­li­gare i er kom­mu­ni­ka­tion? Om du inte kän­ner igen någon sådan situ­a­tion är du unik och det är bara att gra­tu­lera.

Vill du veta mer om hur vi tän­ker kring sam­ar­bete och kom­mu­ni­ka­tion inom fly­get och hur vi för över det på andra bran­scher, kon­takta oss på info@flyby.se.

Flight Insight är ett inspi­ra­tions­före­drag där ni får en första insikt av hur ni kan stärka tea­met genom att lära av fly­get. Läs mer om Flight Insight.

Öns­kar er en fin dag!
Fly­By­Linda

Sam­ar­bete och kom­mu­ni­ka­tion

När ett sam­ar­bete ska fun­gera effek­tivt kan sät­tet man kom­mu­ni­ce­rar på med andra per­so­ner vara en väl­digt avgö­rande fak­tor. För att klart och tyd­ligt för­medla och ta emot infor­ma­tion och sam­ti­digt mini­mera miss­för­stånd i ett sam­ar­bete finns det några rikt­lin­jer man kan för­söka för­hålla sig till. Effek­tivt sam­ar­bete mins­kar betyd­ligt ris­kerna för fel som hade kun­nat und­vi­kas.

Samarbete kommunikation

Inom fly­get sker all kom­mu­ni­ka­tion på ett sätt som gör att miss­tag med all­var­liga kon­se­kven­ser som följd kan und­vi­kas så långt det är möj­ligt. 

De rikt­lin­jer man för­hål­ler sig inom fly­get är:

  • Att man är tyd­lig t.ex. genom att man använ­der tyd­liga och enkla ord i sin kom­mu­ni­ka­tion
  • Att man är kort i sin kom­mu­ni­ka­tion och und­vi­ker långa utlägg­ningar 
  • Att man använ­der en struk­tur i sin kom­mu­ni­ka­tion, gärna känd sedan tidi­gare

Två exem­pel:

Säg all­tid tyd­ligt vad det är du vill ska hända här­näst. På detta sätt klar­gör du för din omgiv­ning vad som bör göras och ger sam­ti­digt en bild av vad du för­vän­tar dig och vad andra kan för­vänta sig ska hända.

Säg all­tid vad det är du tän­ker att göra. När ni är flera per­so­ner som ska sam­ar­beta är det väl­digt fru­stre­rande att plöts­ligt se att det hän­der en massa saker som man inte var för­be­redd på. Detta ska­par en osä­ker­het som så enkelt kan und­vi­kas genom tyd­lig kom­mu­ni­ka­tion.

Nu är det ju dock så att sam­ar­bete inte bara har för­de­lar utan kan även nack­de­lar. Ofta är det t.ex. otyd­ligt vem som har det yttersta ansva­ret när flera per­so­ner arbe­tar till­sammmans. Det är alltså oer­hört vik­tigt att göra klart vem som denna roll innan sam­ar­be­tet påbör­jas. Man kan ju som bekant inte ha delat ansvar.

Det är också så att om ni är flera i en grupp som ska sam­ar­beta bör ni vara upp­märk­samma på vilka beslut ni tar när det finns flera alter­na­tiv att välja på. Det visar sig näm­li­gen att per­so­ner i en grupp ibland fat­tar beslut som inne­bär större ris­ker än vad enskilda per­so­ner i grup­pen skulle ha tagit på egen hand. Ett gott råd kan där­för vara att välja det minst risk­fyllda alter­na­ti­vet när man som grupp tve­kar om hur en situ­a­tion ska lösas.

Det kan kanske kän­nas kons­tigt att kom­mu­ni­cera och sam­ar­beta på detta
”for­mella” sätt i det dag­liga arbe­tet, för­u­tom inom fly­get för­stås. Men tänk
till­baka på sam­ar­be­ten där du ingått. Hade någon av de even­tu­ella miss­tag ni gjorde kun­nat und­vi­kas om ni hade varit tyd­li­gare i er kom­mu­ni­ka­tion? Om du inte kän­ner igen någon sådan situ­a­tion är du unik och det är bara att gra­tu­lera.

Vill du veta mer om hur vi tän­ker kring sam­ar­bete och kom­mu­ni­ka­tion inom fly­get och hur vi för över det på andra bran­scher, kon­takta oss på info@flyby.se.

Flight Insight är ett inspi­ra­tions­före­drag där ni får en första insikt av hur ni kan stärka tea­met genom att lära av fly­get. Läs mer om Flight Insight.

Öns­kar er en fin dag!
Fly­By­Linda

Senaste inläggen

13 maj, 2019
Samarbete kommunikation

Sam­ar­bete och kom­mu­ni­ka­tion

Sam­ar­bete och kom­mu­ni­ka­tion När ett sam­ar­bete ska fun­gera effek­tivt kan sät­tet man kom­mu­ni­ce­rar på med andra per­so­ner vara en väl­digt avgö­rande fak­tor. För att klart och tyd­ligt för­medla och ta emot infor­ma­tion och sam­ti­digt mini­mera miss­för­stånd i ett sam­ar­bete finns det några rikt­lin­jer man kan för­söka för­hålla sig till. Effek­tivt sam­ar­bete mins­kar betyd­ligt ris­kerna för fel som hade kun­nat und­vi­kas. Inom fly­get sker all kom­mu­ni­ka­tion på ett sätt som gör att miss­tag med all­var­liga kon­se­kven­ser som följd kan und­vi­kas så långt det är möj­ligt.  De rikt­lin­jer man för­hål­ler sig inom fly­get är: Att man är tyd­lig t.ex. genom att man […]
16 februari, 2018

Är du flyg­rädd? Ta hjälp av vår kurs!

Är du flyg­rädd? Är du rädd för att flyga? Du gör det men mår inte bra av det? Eller avstår du helt kanske? Tveka inte! Flyg­rädsla är en s.k. irra­tio­nell rädsla och hjälp finns att få. I vår kurs får du 4 tim­mar med KBT-psy­ko­log. Både i grupp och enskilt. 4 tim­mar med pilot. Både i grupp och enskilt. Unik expo­ne­rings­miljö på Sturup Boken ”Den skräck­slagne psy­ko­lo­gen botar sin flyg­rädsla med KBT” Idag kom böc­kerna till vårens första flyg­rädsla-kurs som går av sta­peln i mars ? Det ska bli så fan­tas­tiska att hjälpa del­ta­garna att må bättre i sam­band med flyg­ning […]
4 januari, 2018

Flyg­fobi — det går att få hjälp

Flyg­fobi — det går att få hjälp De flesta av oss är rädda för någon­ting. För unge­fär 15 % av befolk­ningen blir räds­lan så stark att man pra­tar om fobi. Ordet fobi kom­mer från gre­kis­kan och bety­der skräck eller fruk­tan, och det är pre­cis vad det hand­lar om. Vad beror fobier på? Det kan vara med­född käns­lig­het som gör att du lät­tare utveck­lar en fobi. En skräm­mande hän­delse kan sedan göra att man utveck­lar en fobi. Det ver­kar lät­tare att utveckla fobier mot sådant som har varit en fara i alla tider, insek­ter, ormar och höga höj­der t.ex. Det är […]