Flyg­fobi — det går att få hjälp

Flyg­fobi — det går att få hjälp

De flesta av oss är rädda för någon­ting. För unge­fär 15 % av befolk­ningen blir räds­lan så stark att man pra­tar om fobi. Ordet fobi kom­mer från gre­kis­kan och bety­der skräck eller fruk­tan, och det är pre­cis vad det hand­lar om.

Vad beror fobier på?
Det kan vara med­född käns­lig­het som gör att du lät­tare utveck­lar en fobi. En skräm­mande hän­delse kan sedan göra att man utveck­lar en fobi. Det ver­kar lät­tare att utveckla fobier mot sådant som har varit en fara i alla tider, insek­ter, ormar och höga höj­der t.ex. Det är ovan­ligt att man har fobi för moderna, far­liga saker som bilar eller vapen.

Det kan också vara en inlärd rädsla genom att man ser hur andra beter sig. T.ex. om man ser att en för­äl­der blir rädd då hen ser en spin­del. Genom att und­vika det du är rädd för sedan så beva­ras räds­lan, eftersom du inte får till­fälle att märka att det är ofar­ligt. Und­vi­kande gör att räds­lan stan­nar kvar.

Man bru­kar dela in fobier i fem olika grup­per bero­ende vad det är som utlö­ser räds­lan,

  • Levande varel­ser som ormar, spind­lar, hun­dar och snig­lar.
  • Blod, spru­tor och ska­dor.
  • Natur­fö­re­te­el­ser som stor­mar, höj­der och åskvä­der.
  • Spe­ci­fika situ­a­tio­ner som trånga utrym­men (klaust­ro­fobi), flyg­re­sor och broar.
  • Annan form som till exem­pel kräk­ningar och höga ljud.

Som vuxen för­står man oftast att räds­lan är orim­lig men fobin kan ändå bli ett tyd­ligt hin­der i var­da­gen.


Om flyg­fobi
Anled­ningen till flyg­rädsla kan vara en skräm­mande upp­le­velse i sam­band med flyg­ning eller andra räds­lor som t.ex. rädsla för att vara instängd i trånga utrym­men, höjd­rädsla, för att tappa kon­trol­len, makt­lös­het eller för okända ljud som flyg­nings gene­re­rar.

En stark flyg­rädsla behö­ver inte vara ett stort pro­blem. Men har man en fobi som ger upp­hov till väl­diga obe­hags­käns­lor eller som leder till und­vi­kande bete­ende som för­svå­rar nor­malt fun­ge­rande i var­da­gen, yrkes­li­vet, soci­ala akti­vi­te­ter eller rela­tio­ner.

Då bör man söka hjälp. För hjälp finns att få!

Ång­est är krop­pens reak­tion som svar på ett upp­levt hot. Hotet ska­pas enbart i per­so­nens tan­kar och leder till fysiskt och psy­kisk anspän­ning. Krop­pen kan inte skilja på fan­tasi och verk­lig­het och man rea­ge­rar med ång­est (rädsla) i fel situ­a­tion. Att man und­vi­ker att flyga eller fly­ger med rädsla för­stär­ker upp­le­vel­sen att det är far­ligt att flyga. Där­för är det vik­tigt att ha kun­ska­per om vad som hän­der i krop­pen vid ång­est.

Genom att utsätta sig för det man är rädd för så kom­mer ång­es­ten grad­vis gå ner.


Behand­ling av flyg­fobi
Kog­ni­tiv bete­en­de­te­rapi, i form av expo­ne­rings­be­hand­ling, har visat sig vara en myc­ket effek­tiv behand­ling mot spe­ci­fika fobier. Upp emot 95% blir hjälpta av behand­lingen.

Expo­ne­rings­be­hand­lingen går ut på att man, under kon­trol­le­rade for­mer, suc­ces­sivt får utsätta sig för det som väc­ker obe­hag och stanna kvar till­räck­ligt länge för att hinna upp­leva att ång­es­ten fak­tiskt avtar av sig själv. Då sker en nyin­lär­ning, det vill säga man lär sig koppla ihop flyg­ning med ett lugnt och avslapp­nat till­stånd. Och då fram­står det inte som så skräm­mande längre.


Att känna flygg­lädje
FlyBy Events har till­sam­mans med Famil­je­te­ra­peu­terna Syd ett unikt upp­lägg på Sturup för att hjälpa dig med din flyg­rädsla.

Läs mer här, Att känna flygg­lädje http://flybyevents.se/utvecklas/flyggladje/


Fru­kost­se­mi­na­rium om flyg­rädsla
Ons­da­gen den 17 janu­ari har vi ett semi­na­rium där du får ta del av psy­ko­log Erik Stenlund-Gens före­drag kring att han­tera fobier och får mer infor­ma­tion om vårt upp­lägg, “Att känna flygg­lädje”.

Mingel och fru­kost från kl 7.30–08.00
Före­drag kl 08.00–08.30
Mingel efteråt 08.30–09.00

Vi är hos Famil­je­te­ra­pu­terna Syd på Djäk­ne­ga­tan 2, Malmö.

Fru­kost­se­mi­na­riet är kost­nads­fritt och du anmä­ler dig via eve­ne­manget på Face­Book eller via mail till linda@flybyevents.se.

Varmt väl­komna!
Fly­By­Linda

Infor­ma­tion bl.a. från:
https://www.1177.se
http://flygfobi.com
https://www.psykologiguiden.se

 

 

Flyg­fobi — det går att få hjälp

De flesta av oss är rädda för någon­ting. För unge­fär 15 % av befolk­ningen blir räds­lan så stark att man pra­tar om fobi. Ordet fobi kom­mer från gre­kis­kan och bety­der skräck eller fruk­tan, och det är pre­cis vad det hand­lar om.

Vad beror fobier på?
Det kan vara med­född käns­lig­het som gör att du lät­tare utveck­lar en fobi. En skräm­mande hän­delse kan sedan göra att man utveck­lar en fobi. Det ver­kar lät­tare att utveckla fobier mot sådant som har varit en fara i alla tider, insek­ter, ormar och höga höj­der t.ex. Det är ovan­ligt att man har fobi för moderna, far­liga saker som bilar eller vapen.

Det kan också vara en inlärd rädsla genom att man ser hur andra beter sig. T.ex. om man ser att en för­äl­der blir rädd då hen ser en spin­del. Genom att und­vika det du är rädd för sedan så beva­ras räds­lan, eftersom du inte får till­fälle att märka att det är ofar­ligt. Und­vi­kande gör att räds­lan stan­nar kvar.

Man bru­kar dela in fobier i fem olika grup­per bero­ende vad det är som utlö­ser räds­lan,

  • Levande varel­ser som ormar, spind­lar, hun­dar och snig­lar.
  • Blod, spru­tor och ska­dor.
  • Natur­fö­re­te­el­ser som stor­mar, höj­der och åskvä­der.
  • Spe­ci­fika situ­a­tio­ner som trånga utrym­men (klaust­ro­fobi), flyg­re­sor och broar.
  • Annan form som till exem­pel kräk­ningar och höga ljud.

Som vuxen för­står man oftast att räds­lan är orim­lig men fobin kan ändå bli ett tyd­ligt hin­der i var­da­gen.


Om flyg­fobi
Anled­ningen till flyg­rädsla kan vara en skräm­mande upp­le­velse i sam­band med flyg­ning eller andra räds­lor som t.ex. rädsla för att vara instängd i trånga utrym­men, höjd­rädsla, för att tappa kon­trol­len, makt­lös­het eller för okända ljud som flyg­nings gene­re­rar.

En stark flyg­rädsla behö­ver inte vara ett stort pro­blem. Men har man en fobi som ger upp­hov till väl­diga obe­hags­käns­lor eller som leder till und­vi­kande bete­ende som för­svå­rar nor­malt fun­ge­rande i var­da­gen, yrkes­li­vet, soci­ala akti­vi­te­ter eller rela­tio­ner.

Då bör man söka hjälp. För hjälp finns att få!

Ång­est är krop­pens reak­tion som svar på ett upp­levt hot. Hotet ska­pas enbart i per­so­nens tan­kar och leder till fysiskt och psy­kisk anspän­ning. Krop­pen kan inte skilja på fan­tasi och verk­lig­het och man rea­ge­rar med ång­est (rädsla) i fel situ­a­tion. Att man und­vi­ker att flyga eller fly­ger med rädsla för­stär­ker upp­le­vel­sen att det är far­ligt att flyga. Där­för är det vik­tigt att ha kun­ska­per om vad som hän­der i krop­pen vid ång­est.

Genom att utsätta sig för det man är rädd för så kom­mer ång­es­ten grad­vis gå ner.


Behand­ling av flyg­fobi
Kog­ni­tiv bete­en­de­te­rapi, i form av expo­ne­rings­be­hand­ling, har visat sig vara en myc­ket effek­tiv behand­ling mot spe­ci­fika fobier. Upp emot 95% blir hjälpta av behand­lingen.

Expo­ne­rings­be­hand­lingen går ut på att man, under kon­trol­le­rade for­mer, suc­ces­sivt får utsätta sig för det som väc­ker obe­hag och stanna kvar till­räck­ligt länge för att hinna upp­leva att ång­es­ten fak­tiskt avtar av sig själv. Då sker en nyin­lär­ning, det vill säga man lär sig koppla ihop flyg­ning med ett lugnt och avslapp­nat till­stånd. Och då fram­står det inte som så skräm­mande längre.


Att känna flygg­lädje
FlyBy Events har till­sam­mans med Famil­je­te­ra­peu­terna Syd ett unikt upp­lägg på Sturup för att hjälpa dig med din flyg­rädsla.

Läs mer här, Att känna flygg­lädje http://flybyevents.se/utvecklas/flyggladje/


Fru­kost­se­mi­na­rium om flyg­rädsla
Ons­da­gen den 17 janu­ari har vi ett semi­na­rium där du får ta del av psy­ko­log Erik Stenlund-Gens före­drag kring att han­tera fobier och får mer infor­ma­tion om vårt upp­lägg, “Att känna flygg­lädje”.

Mingel och fru­kost från kl 7.30–08.00
Före­drag kl 08.00–08.30
Mingel efteråt 08.30–09.00

Vi är hos Famil­je­te­ra­pu­terna Syd på Djäk­ne­ga­tan 2, Malmö.

Fru­kost­se­mi­na­riet är kost­nads­fritt och du anmä­ler dig via eve­ne­manget på Face­Book eller via mail till linda@flybyevents.se.

Varmt väl­komna!
Fly­By­Linda

Infor­ma­tion bl.a. från:
https://www.1177.se
http://flygfobi.com
https://www.psykologiguiden.se

 

 

Senaste inläggen

13 maj, 2019
Samarbete kommunikation

Sam­ar­bete och kom­mu­ni­ka­tion

Sam­ar­bete och kom­mu­ni­ka­tion När ett sam­ar­bete ska fun­gera effek­tivt kan sät­tet man kom­mu­ni­ce­rar på med andra per­so­ner vara en väl­digt avgö­rande fak­tor. För att klart och tyd­ligt för­medla och ta emot infor­ma­tion och sam­ti­digt mini­mera miss­för­stånd i ett sam­ar­bete finns det några rikt­lin­jer man kan för­söka för­hålla sig till. Effek­tivt sam­ar­bete mins­kar betyd­ligt ris­kerna för fel som hade kun­nat und­vi­kas. Inom fly­get sker all kom­mu­ni­ka­tion på ett sätt som gör att miss­tag med all­var­liga kon­se­kven­ser som följd kan und­vi­kas så långt det är möj­ligt.  De rikt­lin­jer man för­hål­ler sig inom fly­get är: Att man är tyd­lig t.ex. genom att man […]
16 februari, 2018

Är du flyg­rädd? Ta hjälp av vår kurs!

Är du flyg­rädd? Är du rädd för att flyga? Du gör det men mår inte bra av det? Eller avstår du helt kanske? Tveka inte! Flyg­rädsla är en s.k. irra­tio­nell rädsla och hjälp finns att få. I vår kurs får du 4 tim­mar med KBT-psy­ko­log. Både i grupp och enskilt. 4 tim­mar med pilot. Både i grupp och enskilt. Unik expo­ne­rings­miljö på Sturup Boken ”Den skräck­slagne psy­ko­lo­gen botar sin flyg­rädsla med KBT” Idag kom böc­kerna till vårens första flyg­rädsla-kurs som går av sta­peln i mars ? Det ska bli så fan­tas­tiska att hjälpa del­ta­garna att må bättre i sam­band med flyg­ning […]
4 januari, 2018

Flyg­fobi — det går att få hjälp

Flyg­fobi — det går att få hjälp De flesta av oss är rädda för någon­ting. För unge­fär 15 % av befolk­ningen blir räds­lan så stark att man pra­tar om fobi. Ordet fobi kom­mer från gre­kis­kan och bety­der skräck eller fruk­tan, och det är pre­cis vad det hand­lar om. Vad beror fobier på? Det kan vara med­född käns­lig­het som gör att du lät­tare utveck­lar en fobi. En skräm­mande hän­delse kan sedan göra att man utveck­lar en fobi. Det ver­kar lät­tare att utveckla fobier mot sådant som har varit en fara i alla tider, insek­ter, ormar och höga höj­der t.ex. Det är […]