Blogg

2 maj, 2017

Behö­ver vi vägas?

Hur många per­so­ner kan vi vara i era flyg­plan under en flygning? Behö­ver vi vägas? I våra flygupp­le­vel­ser använ­der vi oss av enmo­to­riga flyg­plan med plats för 4 styc­ken personer. Det är pilo­ten + 3 passagerare.   Men för att kunna vara 4 per­so­ner ombord behövs det en medel­vikt på max 75 kg per per­son. Det beror på flyg­pla­nens viktberäkningar. Men… Behö­ver vi fråga efter allas vikt då? Det är en van­lig fråga från de före­tag som har flu­git med oss… Det kan kän­nas lite job­bigt att fråga alla om deras vikt… Nä, det behö­ver ni inte. När vi räk­nar på er flygupp­le­velse […]
26 april, 2017

Spaka själv?

Får vi spaka själv när vi fly­ger med FlyBy Events? Jaja­men, det får ni!   Eftersom alla våra pilo­ter är utbil­dade och erfarna flyglä­rare så går det all­de­les utmärkt. Den som sit­ter fram får flyga själv, alltså spaka själv hur myc­ket hen vill. Star­tar och lan­dar gör dock piloten 😉 Det är t.o.m. så att om du sedan bestäm­mer dig för att ta flyg­cer­ti­fi­kat får du till­godo räkna dig denna flygning. Läs mer här om våra upp­le­velse ”Pilot för en dag” // Fly­By­Linda
28 mars, 2017

Bota din flygrädsla

Att känna flygglädje! Är du en av de 80 % som tyc­ker det är obe­hag­ligt att flyga? För att bli av med din flyg­rädsla måste du visa dig själv att flyg­ning inte är ett hot! Kog­ni­tiv Bete­en­de­te­rapi, KBT Den effek­ti­vaste behand­lings­me­to­den vid flyg­rädsla eller flyg­fobi är Kog­ni­tiv Bete­en­de­te­rapi, KBT. 
90 % av de som har behand­lats med hjälp av KBT kla­rar av att flyga utan obe­hag igen. Expo­nera dig för flygning Det är också en vik­tigt del i behand­lingen att expo­nera sig för det som gör dig rädd. Genom att få kun­skap om flyg­ning och säker­he­ten run­tom­kring hjäl­per det dig att för­stå din rädsla […]
16 mars, 2017

Exe­ku­tiv ledarutveckling!

Boosta ditt ledar­skap på ett unikt sätt! För att klara dagens utma­ningar krävs det att vi stän­digt trä­nar vårt chef- och ledar­skap. Tack vare ett sam­ar­bete mel­lan Hove­man Ledar­ut­veck­ling (LMI) och FlyBy Events kan vi nu erbjuda ett nytt och unikt kon­cept för din ledarutveckling.     Vi lär av flyget Hur väl fun­ge­rar du i kris­si­tu­a­tio­ner när beslut behö­ver tas på stå­ende fot? Hur går sam­ar­be­tet när stress­fak­torn är hög? Lär känna dina styr­kor och för­bätt­rings­om­rå­den. Få insik­ter om, hur för­må­gan att sam­verka, påver­kar hel­he­ten och resul­ta­tet. Utmana dig själv! Väx som ledare! Få en kick till att han­tera kom­mande […]
10 mars, 2017

1-års jubi­leum ?

Med pompa & ståt vill vi fira vårt första år med lan­se­ring av vår nya hemsida! Att upp­leva och utveck­las till­sam­mans ska­par för­tro­ende. För­tro­ende ger trygg­het. Trygg­het ska­par lång­va­riga rela­tio­ner och mät­bara resultat! Hos oss kan ni både upp­leva och utveck­las och skapa unika min­nen till­sam­mans! Vårt första år har för­gyllts av otro­ligt många fan­tas­tiska män­ni­skor som alla har bidra­git med något! Tack för att just du har varit hos oss! ? Nu väl­jer vi att göra en liten ansikts­lyft­ning där vi delar upp vårt erbju­dande i två tyd­liga ben. Upp­leva Få dina kun­der och anställda att känna sig utvalda & unika. Att […]