Blogg

13 maj, 2019
Samarbete kommunikation

Sam­ar­bete och kom­mu­ni­ka­tion

Sam­ar­bete och kom­mu­ni­ka­tion När ett sam­ar­bete ska fun­gera effek­tivt kan sät­tet man kom­mu­ni­ce­rar på med andra per­so­ner vara en väl­digt avgö­rande fak­tor. För att klart och tyd­ligt för­medla och ta emot infor­ma­tion och sam­ti­digt mini­mera miss­för­stånd i ett sam­ar­bete finns det några rikt­lin­jer man kan för­söka för­hålla sig till. Effek­tivt sam­ar­bete mins­kar betyd­ligt ris­kerna för fel som hade kun­nat und­vi­kas. Inom fly­get sker all kom­mu­ni­ka­tion på ett sätt som gör att miss­tag med all­var­liga kon­se­kven­ser som följd kan und­vi­kas så långt det är möj­ligt.  De rikt­lin­jer man för­hål­ler sig inom fly­get är: Att man är tyd­lig t.ex. genom att man […]
16 februari, 2018

Är du flyg­rädd? Ta hjälp av vår kurs!

Är du flyg­rädd? Är du rädd för att flyga? Du gör det men mår inte bra av det? Eller avstår du helt kanske? Tveka inte! Flyg­rädsla är en s.k. irra­tio­nell rädsla och hjälp finns att få. I vår kurs får du 4 tim­mar med KBT-psy­ko­log. Både i grupp och enskilt. 4 tim­mar med pilot. Både i grupp och enskilt. Unik expo­ne­rings­miljö på Sturup Boken ”Den skräck­slagne psy­ko­lo­gen botar sin flyg­rädsla med KBT” Idag kom böc­kerna till vårens första flyg­rädsla-kurs som går av sta­peln i mars ? Det ska bli så fan­tas­tiska att hjälpa del­ta­garna att må bättre i sam­band med flyg­ning […]
4 januari, 2018

Flyg­fobi — det går att få hjälp

Flyg­fobi — det går att få hjälp De flesta av oss är rädda för någon­ting. För unge­fär 15 % av befolk­ningen blir räds­lan så stark att man pra­tar om fobi. Ordet fobi kom­mer från gre­kis­kan och bety­der skräck eller fruk­tan, och det är pre­cis vad det hand­lar om. Vad beror fobier på? Det kan vara med­född käns­lig­het som gör att du lät­tare utveck­lar en fobi. En skräm­mande hän­delse kan sedan göra att man utveck­lar en fobi. Det ver­kar lät­tare att utveckla fobier mot sådant som har varit en fara i alla tider, insek­ter, ormar och höga höj­der t.ex. Det är […]
14 december, 2017

Över­raska med en upp­le­velse i jul­klapp ?

Pre­sent­kort på upp­le­vel­ser hos FlyBy Events! Ge bort en känsla över det van­liga till dina nära & kära Köp pre­sent­kort på en bestämd upp­le­velse eller på ett val­fritt belopp och låt mot­ta­ga­ren själv bestämma hur det ska använ­das. Pre­sent­kor­tet kan leve­re­ras via e-mail eller skic­kas hem till dig. Kon­takta oss på linda@flybyevents.se för mer infor­ma­tion och beställ­ning. Lär mer om våra upp­le­vel­ser nedan. Pri­serna gäl­ler pri­vat­per­so­ner. För före­tag — kon­takta oss för offert.   Spaka själv — flyg­plan Till­sam­mans med en erfa­ren, kom­mer­si­ell pilot får ni prova på pilot­li­vet på några tusen fots höjd och hur det känns att flyga […]
2 maj, 2017

Behö­ver vi vägas?

Hur många per­so­ner kan vi vara i era flyg­plan under en flyg­ning? Behö­ver vi vägas? I våra flygupp­le­vel­ser använ­der vi oss av enmo­to­riga flyg­plan med plats för 4 styc­ken per­so­ner. Det är pilo­ten + 3 pas­sa­ge­rare.   Men för att kunna vara 4 per­so­ner ombord behövs det en medel­vikt på max 75 kg per per­son. Det beror på flyg­pla­nens vikt­be­räk­ningar. Men… Behö­ver vi fråga efter allas vikt då? Det är en van­lig fråga från de före­tag som har flu­git med oss… Det kan kän­nas lite job­bigt att fråga alla om deras vikt… Nä, det behö­ver ni inte. När vi räk­nar […]